Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2014

W 2014 roku wykonano następujące projekty: „Wykaszanie wraz z odkrzaczaniem mokradeł w celu ochrony siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy" oraz „Przebudowa małej infrastruktury turystycznej łowisk dla wędkarzy na terenie nadleśnictwa Lipka w miejscowości Nowa Wiśniewka, Grudna, Podgaje"

I.    „Wykaszanie wraz z odkrzaczaniem mokradeł w celu ochrony siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy"
Jest to kontynuacja   programu  „6.3 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo Część 4) Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych" realizowanego w 2013 roku w ramach którego dokonane zostanie wykaszanie i odkrzaczanie powierzchni chronionej wraz z wyniesieniem biomasy na zewnątrz. Powierzchnia objęta zadaniem obejmuje 40,91 ha, które były koszone w ramach umowy 947/321/IV/03 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy". Koszt projektu wynosi 58.152,00 zł, z czego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje przedsięwzięcie w wysokości  34.891,00 zł. Celem projektu jest powstrzymanie procesu degradacji elementów środowiskowych tworzących żywe ekosystemy mokradłowe w obszarze dorzecza Gwdy  poprzez ograniczenie nadmiernego spływu powierzchniowego, podwyższenie poziomu wód gruntowych i przywrócenie stosunków wodnych umożliwiających właściwe funkcjonowanie ekosystemów  oraz zasiedlających je populacje zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

II.    „Przebudowa małej infrastruktury turystycznej łowisk dla wędkarzy na terenie nadleśnictwa Lipka w miejscowości Nowa Wiśniewka, Grudna, Podgaje"
Projekt jest realizowany w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach operacji „ Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" Koszt całkowity projektu wynosi 118.699,44 zł z czego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu sfinansuje inwestycje w kwocie 100.044,52 zł. Projekt obejmuje remont wraz z przebudową 5 parkingów wędkarskich wraz z infrastruktura turystyczną. Celem projektu jest rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi, zachowanie walorów przyrodniczych, zwiększanie aktywności społecznej poprzez rozwój i popularyzacja turystyki wędkarskiej, edukacja społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, stworzenie nowego sposobu zaangażowania lokalnej społeczności, aktywizacja grup i środowisk lokalnych. Realizowany projekt  ma również pozytywny wpływ na politykę równych szans poprzez wykonanie dojazdów do brzegu zbiornika od miejsca postoju pojazdów wraz z platformą na wózki inwalidzkie , z której będą mogły korzystać w sposób bezpieczny osoby niepełnosprawne chcące wędkować. Takie zamierzenia przyczynią się bezpośrednio do zmniejszania barier, których doświadczają różne grupy społeczne w swobodnym dostępnie do infrastruktury leśnej oraz ułatwieniu bezpośredniego kontaktu z przyrodą.