Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Lipka jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Nadleśnictwo Lipka podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. SCHEMAT ORGANIZACYJNY - grafika

N - Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz. Na podstawie planu urządzenia lasu prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną oraz odpowiada za stan lasu.

Z - Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej, kieruje pracą działu gospodarki leśnej i leśniczych, a jako ich bezpośredni przełożony nadzoruje i kontroluje tę pracę.0

ZG - Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego, zagospodarowania turystycznego obszarów leśnych oraz edukacją leśną. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi. Specjalista Działu Gospodarki Leśnej koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

ZL - Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Leśniczy - do jego obowiązków należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie.

Podleśniczy przydzielany jest do leśnictwa i podlega bezpośrednio leśniczemu.

ZS - Leśniczy szkółkarz odpowiada za całokształt prac związanych z prowadzeniem spraw techniczno – gospodarczych w zakresie szkółkarstwa oraz nasiennictwa i selekcji na obszarze nadleśnictwa. Jego głównym zadaniem jest produkcja materiału sadzeniowego.

K - Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

KF - Dział finansowo – księgowy kontroluje dokumenty księgowe, prowadzi rachunki i rozliczenia nadleśnictwa oraz obsługuje kasę.

S - Sekretarz nadleśnictwa zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. prowadzi również całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie melioracji wodnych. Sekretarz kieruje działem administracyjno-gospodarczym oraz podlegają pod niego pracownicy gospodarczy.

SA - Dział administracji zajmuje się pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa w tym obsługą sekretariatu, prowadzi też sprawy inwestycyjno – remontowe i transportowe oraz postępowania przetargowe, prowadzi sprawy związane z obsługą informatyczną nadleśnictwa.

NN – Inżynier Nadzoru to stanowisko do spraw kontroli. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Inżynier nadzoru podlega bezpośrednio nadleśniczemu.

NK - Stanowisko specjalisty ds. pracowniczych prowadzi wszystkie sprawy kadrowe w nadleśnictwie dotyczące pracowników rencistów i emerytów. Stanowisko to podlega bezpośrednio nadleśniczemu.

NS - Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowi komendant oraz podlegający mu strażnik.