Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Lipka znajdują się 3 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 42,44 ha. Są to:

  • „Gwdziańskie Mechowiska” – 24,38 ha;
  • „Starowiśniewski Mszar” – 8,51 ha;
  • „Głogi nad Kamionką” – 9,5522 ha.

 

  • „Gwdziańskie Mechowiska” – Leśnictwo Podgaje

Celem ochrony użytku jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych różnego rodzaju torfowisk w obrębie naturalnego i półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych rzadkich fitocenoz.

  • „Starowiśniewski Mszar” – Leśnictwo Dzierżążnia

Celem ochrony użytku jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych różnego rodzaju torfowisk w obrębie naturalnego i półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych rzadkich fitocenoz.

  • „Głogi nad Kamionką” - Leśnictwo Gronowo

Celem ochrony użytku jest ostoja przyrody położona w terenie pagórkowatym
w przeważającej części porośnięta głogami Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, ze zbiornikiem wodnym okolonym szuwarami, stanowiąca azyl dla ptaków i płazów objętych ochroną gatunkową.