Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występują 3 obszary chronionego krajobrazu, łączna powierzchnia zajmowana przez tę formę ochrony przyrody wynosi 6759,23 ha:
  • „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Według aktu powołania z 1989 roku powierzchnia ogólna obszaru wynosiła 93910 ha. Aktualnie powierzchnia obszaru wynosi 95502,81 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lipka, w granicach województwa wielkopolskiego, znajduje się 6,8% powierzchni obszaru, to jest 6478,52 ha, z czego na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo – 5940,69 ha.

  • „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Według aktu powołania z 1989 roku powierzchnia ogólna obszaru wynosi 17240,00 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lipka znajduje się 10,7% powierzchni obszaru, to jest 1843,46 ha, z czego na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo – 784,33 ha

  • „Doliny Rzeki Debrzynki” obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się naturalny krajobraz doliny rzecznej strefy pojeziernej, charakteryzujące się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, wartościowe ze względu na ekosystemy hydrogeniczne, walory krajobrazowe i możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcję korytarza ekologicznego rangi subregionalnej – łączącego obszar Pojezierza Krajeńskiego z korytarzem ekologicznym rangi ponadregionalnej – Doliny Gwdy.

Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych dna doliny zalewowej i jej erozyjnych krawędzi oraz ich specyfiki krajobrazowej, charakterystycznej dla dolin terenu Pojezierza Południowopomorskiego.

Obszar położony jest na terenie miasta i gminy wiejskiej Debrzno i zajmuje powierzchnię 1565,26 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lipka znajduje się 22,4% powierzchni obszaru, to jest 350,12 ha, z czego na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo – 34,21 ha