Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody Uroczysko Jary

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedli-ska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Rezerwat położony jest w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Złotów, obrębie ewidencyjnym Górzna, niedaleko wsi Górzna. Powołany został Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1234) . Za cel ochrony przyjęto „zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadkich gatunków roślin leśnych, zaroślowych, łąkowych, wodnych, bagiennych, źródliskowych i torfowiskowych, występujących w rynnach polodowcowych i na dnie jarów."  Aktualna łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 86,26 ha., z czego w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Lipka) jest 69,47 ha; pozostałą część,  tj. 16,79 ha, stanowią grunty innej własności.