Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

W Unii Europejskiej w latach 90-tych opracowany został europejski system ekologiczny Natura 2000, zakładający tworzenie obszarów chronionych niezależnie od systemów narodowych. Zasady jego tworzenia uregulowane są w dwóch dyrektywach:
- Dyrektywą Ptasia; wersją skonsolidowaną tej dyrektywy jest Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
- Dyrektywą Siedliskowa lub Habitatowa.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lipka znajdują się fragmenty następujących obszarów Natura 2000:
PLH300040    Dolina Łobżonki
PLH300047    Dolina Debrzynki

PLH300040 „DOLINA ŁOBŻONKI"
Obszar o powierzchni 5 894,40 ha, chroniący rzekę Łobżonkę (Łobzonkę) wraz z fragmentami dopływów - Lubczą i Orlą oraz tereny do nich przyległe, stanowiąc jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych na Krajnie (Pojezierzu Krajeńskim). Osią obszaru jest około 60 kilometrowa dolina rzeki Łobżonki od okolic Białobłocia i Lutówka aż po dolinę rzeki Noteć (poniżej Osieka n/Not). W rzekach dominuje żwirowo-piaszczysty charakter dna i żwawy nurt nawiązujący do rzek podgórskich. Obszar wyróżnia obecność bogatych florystycznie, właściwie wykształconych grądów w odmianie krajeńskiej oraz znaczne powierzchnie ekstensywnie użytkowanych łąk.
W zasięgu Nadleśnictwa Lipka obszar siedliskowy „Dolina Łobżonki" zajmuje 563,69 ha, czyli 9,6% ogólnej powierzchni SOO.

PLH300047 „DOLINA DEBRZYNKI"
Obszar o powierzchni 920,90 ha, obejmuje ważny dla ochrony siedlisk Natura 2000 odcinek niewielkiej rzeki Debrzynki, dopływu Gwdy. Zbocza doliny porośnięte są prze-ważnie starodrzewiem bukowym. Wzdłuż doliny zlokalizowane są dobrze zachowane torfowiska źródliskowe. W dolinie, występują torfowiska soligeniczne przepływowe, w przeszłości użytkowane jako łąki, obecnie tylko sporadycznie koszone, zarastające szuwarami oraz ziołoroślami. Na znacznym odcinku wyraźnie zauważalna jest naturalna strefowość roślinności. Najbliżej koryta rzeki występuje pas wysokich szuwarów okresowo zalewanych. Dalej pojawiają się najcenniejsze dla doliny typowe torfowiska mechowiskowe, dobrze zachowane i charakteryzujące się występowaniem wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. W bocznych, porośniętych lasem wąwozach spotyka się liczne strumie-nie, wysięki i źródła.
W zasięgu Nadleśnictwa Lipka obszar siedliskowy „Dolina Debrzynki" zajmuje 796,64 ha, czyli 86,5% ogólnej powierzchni SOO.