Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Lipka

W Nadleśnictwie Lipka do dnia 10 czerwca 2016 r miało miejsce 6 pożarów, 4 z nich były pożarami pokrywy gleby:

  • w leśnictwie Dzierżążnia, powierzchnia 0,02 ha,
  • w leśnictwie Gronowo, powierzchnia 0,05 ha,
  • w leśnictwie Górzno, powierzchnia 0,1 ha i 0,08 ha.
Odnotowano także pożar pojedynczego drzewa w leśnictwie Lipka i pożar budynku gospodarczego w leśnictwie Górzno (zdjęcie poniżej). Ochrona lasów przed pożarem prowadzona jest w następujący sposób:
  • przy drogach publicznych w sąsiedztwie lasów w wieku do 30 lat wykonuje się pasy przeciwpożarowe,
  • pasy przeciwpożarowe wykonuje się także przy parkingach leśnych,
  • na terenach leśnych utrzymuje się sieć dróg przeciwpożarowych a także punktów czerpania wody,
  • przy siedzibie nadleśnictwa a także przy leśniczówkach utrzymuje się bazy sprzętu przeciwpożarowego,
  • teren administracyjny nadleśnictwa monitorowany jest przez kamery zainstalowane na wieżach obserwacyjnych z których obraz przesyłany jest do Punku Alarmowo – Dyspozycyjnego,
  • na bieżąco prowadzone są dyżury przeciwpożarowe pracowników nadleśnictwa.
Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny zlokalizowany jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie (jest to punkt zintegrowany wraz z punktami nadleśnictw: Złotów, Jastrowie, Okonek). Informację o zaobserwowanych dymach dyżurny w PAD przekazuje do weryfikacji służbom dyżurnym nadleśnictwa. W skład służb dyżurnych wchodzi: pełnomocnik nadleśniczego, kierowca samochodu patrolowo gaśniczego i dyżurny terenowy. Pełnomocnikami nadleśniczego są pracownicy biura nadleśnictwa, którzy otrzymują informację z Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego o prawdopodobnym zagrożeniu pożarem. Pełnomocnik jest zobowiązany do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań gaśniczych do momentu przybycia na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej. Kierowcami samochodu patrolowo-gaśniczego są pracownicy nadleśnictwa, którzy podlegają pełnomocnikowi nadleśniczego, ich praca umożliwia ugaszenie pożaru we wczesnym stadium i wstępne zabezpieczenie pożarzyska. Pełnomocnik nadleśniczego ma do dyspozycji także dyżurnych terenowych, którymi są leśniczowie i podleśniczowie, pomagają pełnomocnikowi w zlokalizowaniu pożaru i wspomagają działania gaśnicze. Prawidłowe funkcjonowanie systemu nadzoruje nadleśniczy.

Asset Publisher Asset Publisher