Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Lipka ustanowiono 2 użytki ekologiczne  o łącznej powierzchni 34,31 ha

„GWDZIAŃSKIE MECHOWISKA"

„STAROWIŚNIEWSKI MSZAR"
Położony jest 6 km na północ od miasta Złotów na terenie leśnictwa Dzierżążnia. Głównym walorem proponowanego użytku ekologicznego są torfowiska z bogactwem flory, fauny i rzadkich fitocenoz. Powierzchnia proponowanego użytku ekologicznego wynosi 8,55 ha.