Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróż-niający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu Nadleśnictwa Lipka zlokalizowane są 2 obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie" oraz „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" ustanowione zostały Uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Nr 11, poz. 95).
Łączna powierzchnia obszarów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lipka wyno-si 9598,66 ha, co stanowi 12,4% ich całkowitej powierzchni. W Nadleśnictwie ta forma ochrony obejmuje 6540,30 ha, czyli 47,6% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa.

•    „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy"
OChK „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" położony jest w środkowej części  Doliny Gwdy oraz w zachodniej części Pojezierza Krajeńskiego, na terenie gmin: Lipka, Złotów, Okonek i Tarnówka oraz leśnictw: Kiełpin, Biskupice, Podgaje i Górzno.                 
Obejmuje tereny charakteryzujące się bogactwem walorów przyrodniczych, obec-nością głęboko wciętych dolin rzecznych (Gwda, Debrzynka), urozmaiconą rzeźbę terenu. Osobliwością przyrodniczą omawianego obszaru są także liczne stanowiska lęgowe  ptactwa wodnego oraz obecność bobrów i wydr w dolinie rzeki Gwdy.

•    „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie"
OChK „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie" położony jest na terenie gminy Lipka. Charakteryzuje się on najmniej zmienionym, naturalnym krajobrazem na tle rozległych pól uprawnych. Występują tu licznie faliste wzniesienia wzdłuż doliny Łobżonki.
 W zasięgu Nadleśnictwa Lipka znalazł się jego północny fragment, obejmujący łącznie 1832,84 ha. Teren ten częściowo pokrywa się z  obszarem siedliskowym PLH 300040 „Dolina Łobżonki".